نظام جدید

در کانال تلگرام ما AghajaniShimi@ عضو باشید

 جدول تناوبی (از شیمی دهم)

 جزوه – جدول تناوبی

 

 فرمول نویسی ترکیب های یونی [قسمت اول] (از شیمی دهم)

 فرمول نویسی ترکیب های یونی [قسمت دوم] (از شیمی دهم)

 فرمول نویسی ترکیب های یونی [قسمت سوم] (از شیمی دهم)

 جزوه – فرمول نویسی ترکیب های یونی

 

 استوکیومتری یک ماده [قسمت اول] (از شیمی دهم + یازدهم)

 استوکیومتری یک ماده [قسمت دوم] (از شیمی دهم + یازدهم)

 استوکیومتری واکنش [قسمت اول] (از شیمی دهم + یازدهم)

 استوکیومتری واکنش [قسمت دوم] (از شیمی دهم + یازدهم)

 استوکیومتری واکنش [قسمت سوم] (از شیمی دهم + یازدهم)

 استوکیومتری واکنش [قسمت چهارم] (از شیمی دهم + یازدهم)

 استوکیومتری واکنش [قسمت پنجم] (از شیمی دهم + یازدهم)

 استوکیومتری واکنش [قسمت ششم] (از شیمی دهم + یازدهم)

 جزوه – استوکیومتری

 

 پاک کننده ها [قسمت اول] (از شیمی دوازدهم) – اسیدهای چرب

 پاک کننده ها [قسمت دوم] (از شیمی دوازدهم) – پاک کننده های صابونی

 پاک کننده ها [قسمت سوم] (از شیمی دوازدهم) – عوامل موثر بر قدرت پاک کنندگی صابون

 پاک کننده ها [قسمت چهارم] (از شیمی دوازدهم) – پاک کننده های غیرصابونی

 پاک کننده ها [قسمت پنجم] (از شیمی دوازدهم) – پاک کننده های خورنده

 جزوه – پاک کننده ها

 کتابخوانی شیمی دوازدهم [قسمت اول]

 کتابخوانی شیمی دوازدهم [قسمت دوم]

 کتابخوانی شیمی دوازدهم [قسمت سوم]

 کتابخوانی شیمی دوازدهم [قسمت چهارم]

 

 اسیدها و بازها – مدل آرنیوس [قسمت اول] (از شیمی دوازدهم)

 اسیدها و بازها – مدل آرنیوس [قسمت دوم] (از شیمی دوازدهم)

 اسیدها و بازها – مدل آرنیوس [قسمت سوم] (از شیمی دوازدهم)

 جزوه – اسیدها و بازها

 اسیدها و بازها – مقایسه قدرت اسیدها [قسمت اول] (از شیمی دوازدهم)

 اسیدها و بازها – مقایسه قدرت اسیدها [قسمت دوم] (از شیمی دوازدهم)

 اسیدها و بازها – مقایسه قدرت اسیدها [قسمت سوم] (از شیمی دوازدهم)

 

 اسیدها و بازها – مسائل pH [قسمت اول] (از شیمی دوازدهم)

 اسیدها و بازها – مسائل pH [قسمت دوم] (از شیمی دوازدهم)

 اسیدها و بازها – مسائل pH [قسمت سوم] (از شیمی دوازدهم)

 اسیدها و بازها – مسائل pH [قسمت چهارم] (از شیمی دوازدهم)

 اسیدها و بازها – مسائل pH [قسمت پنجم] (از شیمی دوازدهم)

 جزوه مسائل pH

 

  الکتروشیمی [قسمت اول] (از شیمی دوازدهم) – واکنش های اکسایش کاهش

 الکتروشیمی [قسمت دوم] (از شیمی دوازدهم) – واکنش های اکسایش کاهش

 الکتروشیمی [قسمت سوم] (از شیمی دوازدهم) – واکنش های اکسایش کاهش

 الکتروشیمی [قسمت چهارم] (از شیمی دوازدهم) – واکنش های اکسایش کاهش

 الکتروشیمی [قسمت پنجم] (از شیمی دوازدهم) – واکنش های اکسایش کاهش

 جزوه – الکتروشیمی (واکنش های اکسایش کاهش)

 

صفر تا صد شیمی کنکور ۹۸ (نظام جدید) را از این صفحه و کانال تلگرام خانه شیمی AghajaniShimi@ دنبال کنید.

ویدئوها در حال ضبط هستند و به مرور از سایت خانه شیمی ایران منتشر می شوند.