نظام جدید

در کانال تلگرام ما AghajaniShimi@ عضو باشید

 جدول تناوبی (از شیمی دهم)

 جزوه – جدول تناوبی

 فرمول نویسی ترکیب های یونی [قسمت اول] (از شیمی دهم)

 فرمول نویسی ترکیب های یونی [قسمت دوم] (از شیمی دهم)

 فرمول نویسی ترکیب های یونی [قسمت سوم] (از شیمی دهم)

 جزوه – فرمول نویسی ترکیب های یونی

 استوکیومتری یک ماده [قسمت اول] (از شیمی دهم + یازدهم)

 استوکیومتری یک ماده [قسمت دوم] (از شیمی دهم + یازدهم)

 استوکیومتری واکنش [قسمت اول] (از شیمی دهم + یازدهم)

 استوکیومتری واکنش [قسمت دوم] (از شیمی دهم + یازدهم)

 استوکیومتری واکنش [قسمت سوم] (از شیمی دهم + یازدهم)

 استوکیومتری واکنش [قسمت چهارم] (از شیمی دهم + یازدهم)

 استوکیومتری واکنش [قسمت پنجم] (از شیمی دهم + یازدهم)

 استوکیومتری واکنش [قسمت ششم] (از شیمی دهم + یازدهم)

 جزوه – استوکیومتری

 جزوه سینتیک شیمیایی

 پاک کننده ها [قسمت اول] (از شیمی دوازدهم) – اسیدهای چرب

 پاک کننده ها [قسمت دوم] (از شیمی دوازدهم) – پاک کننده های صابونی

 پاک کننده ها [قسمت سوم] (از شیمی دوازدهم) – عوامل موثر بر قدرت پاک کنندگی صابون

 پاک کننده ها [قسمت چهارم] (از شیمی دوازدهم) – پاک کننده های غیرصابونی

 پاک کننده ها [قسمت پنجم] (از شیمی دوازدهم) – پاک کننده های خورنده

 جزوه – پاک کننده ها

 کتابخوانی شیمی دوازدهم [قسمت اول]

 کتابخوانی شیمی دوازدهم [قسمت دوم]

 کتابخوانی شیمی دوازدهم [قسمت سوم]

 کتابخوانی شیمی دوازدهم [قسمت چهارم]

 اسیدها و بازها – مدل آرنیوس [قسمت اول] (از شیمی دوازدهم)

 اسیدها و بازها – مدل آرنیوس [قسمت دوم] (از شیمی دوازدهم)

 اسیدها و بازها – مدل آرنیوس [قسمت سوم] (از شیمی دوازدهم)

 جزوه – اسیدها و بازها

 اسیدها و بازها – مقایسه قدرت اسیدها [قسمت اول] (از شیمی دوازدهم)

 اسیدها و بازها – مقایسه قدرت اسیدها [قسمت دوم] (از شیمی دوازدهم)

 اسیدها و بازها – مقایسه قدرت اسیدها [قسمت سوم] (از شیمی دوازدهم)

 اسیدها و بازها – مسائل pH [قسمت اول] (از شیمی دوازدهم)

 اسیدها و بازها – مسائل pH [قسمت دوم] (از شیمی دوازدهم)

 اسیدها و بازها – مسائل pH [قسمت سوم] (از شیمی دوازدهم)

 اسیدها و بازها – مسائل pH [قسمت چهارم] (از شیمی دوازدهم)

 اسیدها و بازها – مسائل pH [قسمت پنجم] (از شیمی دوازدهم)

 جزوه مسائل pH

  الکتروشیمی [قسمت اول] (از شیمی دوازدهم) – واکنش های اکسایش کاهش

 الکتروشیمی [قسمت دوم] (از شیمی دوازدهم) – واکنش های اکسایش کاهش

 الکتروشیمی [قسمت سوم] (از شیمی دوازدهم) – واکنش های اکسایش کاهش

 الکتروشیمی [قسمت چهارم] (از شیمی دوازدهم) – واکنش های اکسایش کاهش

 الکتروشیمی [قسمت پنجم] (از شیمی دوازدهم) – واکنش های اکسایش کاهش

 جزوه – الکتروشیمی (واکنش های اکسایش کاهش)

 جزوات الکتروشیمی

 الکتروشیمی – عدد اکسایش [قسمت اول]

 الکتروشیمی – عدد اکسایش [قسمت دوم]

 الکتروشیمی – عدد اکسایش [قسمت سوم]

 الکتروشیمی – عدد اکسایش [قسمت چهارم]

 الکتروشیمی – عدد اکسایش [قسمت پنجم]

 الکتروشیمی – سلول های الکتروشیمیایی [قسمت اول]

 الکتروشیمی – سلول های الکتروشیمیایی [قسمت دوم]

 الکتروشیمی – سلول های الکتروشیمیایی [قسمت سوم]

 الکتروشیمی – جدول E صفر

 الکتروشیمی – خوردگی آهن

 الکتروشیمی – حفاظت کاتدی و آهن گالوانیزه

 الکتروشیمی – آهن حلبی

 الکتروشیمی – سلول های الکترولیتی

 الکتروشیمی – برقکافت آب خالص

 الکتروشیمی – برقکافت سدیم کلرید مذاب

 الکتروشیمی – تهیه فلز منیزیم از آب دریا

 جزوه ۱ فصل ۳ شیمی دوازدهم

 جامد مولکولی و کووالانسی (قسمت اول)

 درصد جرمی عنصر در ترکیب (قسمت اول)

درصد جرمی عنصر در ترکیب (قسمت دوم)

درصد جرمی عنصر در ترکیب (قسمت سوم)

 جامد مولکولی و کووالانسی (قسمت دوم)

 جامد مولکولی و کووالانسی (قسمت سوم)

 جامد مولکولی و کووالانسی (قسمت چهارم)

 

 

صفر تا صد شیمی کنکور ۹۸ (نظام جدید) را از این صفحه و کانال تلگرام خانه شیمی AghajaniShimi@ دنبال کنید.

ویدئوها در حال ضبط هستند و به مرور از سایت خانه شیمی ایران منتشر می شوند.