۷ : ترمودینامیک

مباحث شامل :

 ۱٫ قانون اول ترمودینامیک (قسمت اول) – ۳۱ دقیقه – بهمراه بررسی ۱ تست

 ۲٫ قانون اول ترمودینامیک (قسمت دوم) – ۲۶ دقیقه – بهمراه بررسی ۵ تست

 ۳٫ آنتالپی – ۳۴ دقیقه

 ۴٫ برخی تغییر آنتالپی مهم (قسمت اول) – ۲۸ دقیقه

 ۵٫ برخی تغییر آنتالپی مهم (قسمت دوم) – ۱۹ دقیقه

 ۶٫ برخی تغییر آنتالپی مهم (قسمت سوم) – ۳۰ دقیقه

 ۷٫ تعیین گرما (دلتا اچ) واکنش های شیمیایی – ۳۹ دقیقه

 ۸٫ حل تست – ۶ تغییر آنتالپی مهم – ۱۹ دقیقه – ۲ تست

 ۹٫ حل تست – تعیین گرما (دلتا اچ) واکنش های شیمیایی  (با استفاده از آنتالپی تشکیل مواد) (قسمت اول) – ۲۷ دقیقه – ۶ تست

 ۱۰٫ حل تست – تعیین گرما (دلتا اچ) واکنش های شیمیایی(با استفاده از آنتالپی تشکیل مواد) (قسمت دوم) – ۱۶ دقیقه – ۴ تست

 ۱۱٫ حل تست – تعیین گرما (دلتا اچ) واکنش های شیمیایی (با استفاده از آنتالپی پیوندها) – ۲۱ دقیقه – ۲ تست

 ۱۲٫ حل تست – تعیین گرما (دلتا اچ) واکنش های شیمیایی  (با استفاده از قانون هس) (قسمت اول)- ۲۳ دقیقه – ۱ تست

 ۱۳٫ حل تست – تعیین گرما (دلتا اچ) واکنش های شیمیایی (با استفاده از قانون هس) (قسمت دوم) – ۲۳ دقیقه – ۵ تست

 ۱۴٫ حل تست – تعیین گرما (دلتا اچ) واکنش های شیمیایی (با استفاده از قانون هس) (قسمت سوم) – ۲۳ دقیقه – ۵ تست

 ۱۵٫ آنتروپی و تعیین جهت پیشرفت واکنش های شیمیایی (قسمت اول) – ۲۷ دقیقه

 ۱۶٫ آنتروپی و تعیین جهت پیشرفت واکنش های شیمیایی (قسمت دوم) – ۲۴ دقیقه

 ۱۷٫ انرژی آزاد گیبس – ۲۲ دقیقه

 ۱۸٫ حل تست – آنتروپی و تعیین جهت پیشرفت واکنش های شیمیایی + انرژی آزاد گیبس – ۳۱ دقیقه – ۹ تست

 ۱۹٫ مفاهیم اولیه ترمودینامیک (گرما و دما – انواع سامانه – خواص مقداری و شدتی – تابع حالت و مسیر) – ۱۶ دقیقه

 ۲۰٫ مفاهیم ظرفیت گرمایی – ظرفیت گرمایی ویژه و مولی و روابط – ۱۲ دقیقه

 ۲۱٫ حل تست – مفاهیم اولیه ترمودینامیک + مسائل ظرفیت گرمایی – ۳۳ دقیقه – ۹ تست

 ۲۲٫ حل تست های نهایی و ترکیبی – ۲۳ دقیقه – ۷ تست

 ۲۳٫ حل تست های تیپ کنکورهای ۹۴ خارج تا ۹۶ خارج (قسمت اول) – ۱۸ دقیقه – ۵ تست

 ۲۴٫ حل تست های تیپ کنکورهای ۹۴ خارج تا ۹۶ خارج (قسمت دوم) – ۲۷ دقیقه – ۸ تست

 ۲۵٫ حل تست های تیپ کنکورهای ۹۴ خارج تا ۹۶ خارج (قسمت سوم) – ۱۰ دقیقه – ۳ تست