۸ : محلول ها

مباحث شامل :

 ۱٫ انواع غلظت (قسمت اول) – ۲۷ دقیقه

 ۲٫ انواع غلظت (قسمت دوم) – ۱۴ دقیقه – ۵ تست

 ۳٫ انواع غلظت (قسمت سوم) – ۱۲ دقیقه – ۳ تست

 ۴٫ انواع غلظت (قسمت چهارم) – ۱۷ دقیقه – ۶ تست

 ۵٫ انواع غلظت (قسمت پنجم) – ۱۶ دقیقه – ۳ تست

 ۶٫ انواع غلظت (قسمت ششم) – ۱۶ دقیقه – ۳ تست

 ۷٫عوامل موثر در انحلال خودبه خودی مواد (قسمت اول) – ۲۷ دقیقه

 ۸٫  عوامل موثر در انحلال خودبه خودی مواد (قسمت دوم) – ۲۲ دقیقه

 ۹٫  عوامل موثر در انحلال خودبه خودی مواد (قسمت سوم) – ۱۹ دقیقه

 ۱۰٫  عوامل موثر در انحلال خودبه خودی مواد (قسمت چهارم) – ۲۱ دقیقه

 ۱۱٫  عوامل موثر در انحلال خودبه خودی مواد (قسمت پنجم) – ۱۰ دقیقه

 ۱۲٫  عوامل موثر در انحلال خودبه خودی مواد (قسمت ششم) – ۱۵ دقیقه

 ۱۳٫  عوامل موثر در انحلال خودبه خودی مواد (قسمت هفتم) –  ۷ دقیقه

 ۱۴، انحلال گازها در آب – ۱۵ دقیقه

 ۱۵، مفاهیم محلول ها (قسمت اول) – ۱۴ دقیقه

 ۱۶، مفاهیم محلول ها (قسمت دوم) – ۱۹ دقیقه

 ۱۷، حل تست – مفاهیم محلول ها + انحلال مواد (قسمت اول) – ۱۶ دقیقه – ۶ تست

 ۱۸، حل تست – مفاهیم محلول ها + انحلال مواد (قسمت دوم) –  ۱۲ دقیقه – ۴ تست

 ۱۹، حل تست – مفاهیم محلول ها + انحلال مواد (قسمت سوم) – ۱۴ دقیقه – ۴ تست

 ۲۰، محلول های الکترولیت و غیرالکترولیت – ۱۶ دقیقه

 ۲۱، حل تست – محلول های الکترولیت و غیرالکترولیت – ۵ دقیقه – ۲ تست

 ۲۲، خواص کولیگاتیو محلول ها (قسمت اول) – ۳۰ دقیقه

 ۲۳، خواص کولیگاتیو محلول ها (قسمت دوم) – ۱۵ دقیقه

 ۲۴، حل تست – خواص کولیگاتیو محلول ها (قسمت اول) – ۱۴ دقیقه – ۵ تست

 ۲۵، حل تست – خواص کولیگاتیو محلول ها (قسمت دوم) – ۱۳ دقیقه – ۳ تست

 ۲۶، انواع مخلوط – ۲۸ دقیقه

 ۲۷، پاک کننده های صابونی و غیرصابونی (قسمت اول) – ۱۰ دقیقه

 ۲۸، پاک کننده های صابونی و غیرصابونی (قسمت دوم) – ۸ دقیقه

 ۲۹، حل تست – پاک کننده های صابونی و غیرصابونی – ۸ دقیقه – ۳ تست

 ۳۰، حل تست های تیپ کنکورهای ۹۴ به قبل (قسمت اول) – ۲۰ دقیقه – ۶ تست

 ۳۱، حل تست های تیپ کنکورهای ۹۴ به قبل (قسمت دوم) – ۲۶ دقیقه – ۶ تست

 ۳۲، حل تست های تیپ کنکورهای ۹۴ خارج تا ۹۶ خارج (قسمت اول) – ۱۵ دقیقه – ۴ تست

 ۳۳، حل تست های تیپ کنکورهای ۹۴ خارج تا ۹۶ خارج (قسمت دوم) – ۱۷ دقیقه – ۳ تست

 ۳۴، حل تست های تیپ کنکورهای ۹۴ خارج تا ۹۶ خارج (قسمت سوم) – ۱۷ دقیقه – ۵ تست

 ۳۵، حل تست های تیپ کنکورهای ۹۴ خارج تا ۹۶ خارج (قسمت چهارم) – ۱۵ دقیقه – ۵ تست