۹ : سینتیک شیمیایی

مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت اول)

 مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت دوم)

 مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت سوم)

 مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت چهارم)

 مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت پنجم)

 مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت ششم)

 مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت هفتم)

 مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت هشتم)

 مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت نهم)

 مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت دهم)

 مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت یازدهم)

 مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت دوازدهم)

 عوامل موثر بر سرعت

 قانون سرعت (قسمت اول)

 قانون سرعت (قسمت دوم)

 قانون سرعت (قسمت سوم)

نظریه های سینتیک (قسمت اول)

نظریه های سینتیک (قسمت دوم)

متن خوانی کتاب درسی (نظریه های سینتیک + قانون سرعت)

شیمی و زندگی (قسمت اول)

شیمی و زندگی (قسمت دوم)

شیمی و زندگی (قسمت سوم)