ورود / ثبت نام
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مشاهده سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0
0
5.00 از 1 رأی

720,000 تومان

ناموجود

پازل | فصل نامه فصل 1 و 2 شیمی دهم

سرفصل های تدریس شده:

 • جدول تناوبی | مدت زمان تدریس شده: 01:33 (1 ساعت و 33 دقیقه)
 • ذره های زیراتمی | مدت زمان تدریس شده: 00:18
 • تفاوت نوترون با پروتون یا الکترون | مدت زمان تدریس شده: 00:24
 • ایزوتوپ ها | مدت زمان تدریس شده: 00:47
 • جرم اتمی میانگین | مدت زمان تدریس شده: 00:52
 • جرم اتمی عنصرها | به زودی اضافه میشه

سرفصل های تدریس شده:

 • استوکیومتری یک ماده | مدت زمان تدریس شده: 01:45 (1 ساعت و 45 دقیقه)
 • استوکیومتری واکنش (پارت 1) | مدت زمان تدریس شده: 02:10
 • استوکیومتری واکنش (پارت 2) | مدت زمان تدریس شده: 01:08
 • استوکیومتری واکنش (پارت 3) | مدت زمان تدریس شده: 00:16
 • استوکیومتری واکنش (پارت 4) | مدت زمان تدریس شده: 00:32
 • استوکیومتری واکنش (پارت 5) | مدت زمان تدریس شده: 00:09
 • استوکیومتری واکنش (پارت 6) | مدت زمان تدریس شده: 00:20
 • استوکیومتری واکنش (پارت 7) | مدت زمان تدریس شده: 00:34

سرفصل های تدریس شده:

 • استوکیومتری به روش ضریب مجهول | به زودی اضافه میشه

سرفصل های تدریس شده:

 • نور | به زودی اضافه میشه
 • طیف نشری | به زودی اضافه میشه
 • ساختار اتم (مدل های اتمی) | به زودی اضافه میشه

سرفصل های تدریس شده:

 • اعداد کوانتومی | مدت زمان تدریس شده: 00:37 (37 دقیقه)
 • قاعده آفبا | مدت زمان تدریس شده: 00:47
 • استثناهای آرایش الکترونی | مدت زمان تدریس شده: 00:15
 • آرایش الکترونی فشرده | مدت زمان تدریس شده: 00:05
 • لایه ظرفیت | مدت زمان تدریس شده: 00:12
 • تعیین دوره و گروه از روی آرایش الکترونی | مدت زمان تدریس شده: 00:10
 • آرایش الکترونی یون ها | مدت زمان تدریس شده: 00:20
 • ترکیب آرایش الکترونی و جدول تناوبی | مدت زمان تدریس شده: 00:43
 • تحلیل تست از قاعده آفبا | مدت زمان تدریس شده: 01:05

سرفصل های تدریس شده:

 • فرمول نویسی و نام نویسی ترکیب های یونی و مولکولی (پارت 1) | مدت زمان تدریس شده: 01:33 (1 ساعت و 33 دقیقه)
 • فرمول نویسی و نام نویسی ترکیب های یونی و مولکولی (پارت 2) | مدت زمان تدریس شده: 00:18
 • فرمول نویسی و نام نویسی ترکیب های یونی و مولکولی (پارت 3) | مدت زمان تدریس شده: 00:25
 • فرمول نویسی و نام نویسی ترکیب های یونی و مولکولی (پارت 4) | مدت زمان تدریس شده: 00:54

سرفصل های تدریس شده:

 • ساختار لوویس (پارت 1) | مدت زمان تدریس شده: 00:47 (47 دقیقه)
 • ساختار لوویس (پارت 2) | مدت زمان تدریس شده: 00:54
 • ساختار لوویس (پارت 3) | مدت زمان تدریس شده: 01:11
 • ساختار لوویس (پارت 4) | مدت زمان تدریس شده: 00:43
 • ساختار لوویس (پارت 5) | مدت زمان تدریس شده: 01:12
 • ساختار لوویس (پارت 6) | مدت زمان تدریس شده: 00:35

سرفصل های تدریس شده:

 • موازنه (به روش سریع – روش وارسی – روش ضریب مجهول) | مدت زمان تدریس شده: 01:22 (1 ساعت و 22 دقیقه)

سرفصل های تدریس شده:

 • هواکره | به زودی اضافه میشه
 • تقطیر جزء به جزء هوای مایع | به زودی اضافه میشه
 • اکسیدهای فلزی و نافلزی و باران اسیدی | به زودی اضافه میشه
 • ردپای کربن دی اکسید | به زودی اضافه میشه
 • اثر گلخانه ای | به زودی اضافه میشه
 • شیمی سبز و توسعه پایدار | به زودی اضافه میشه
 • اوزون | به زودی اضافه میشه
 • خواص و رفتار گازها | به زودی اضافه میشه
 • آمونیاک | به زودی اضافه میشه